Oprogramowanie ERP

Enterprise Resource Planning ( ERP) – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa, to zintegrowany system o budowie modułowej, wspierający funkcjonowanie przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach zarządzania. Zapewniając tym samym optymalne wykorzystanie zasobów firmy oraz uporządkowanie i przejrzystość procesów wewnętrznych.

System ERP swoją funkcjonalnością i możliwościami, obejmuje procesy: produkcji, dystrybucji, finansowe, kadrowe i analityczne w przedsiębiorstwie. Usprawnia przepływ informacji i zapewnia błyskawiczne reagowanie na zmiany zarówno wewnątrz samej firmy jak i na rynku w obrębie którego funkcjonuje.

W nowoczesnych aplikacjach ERP pracujących on-line, wszystkie informacje są aktualizowane w czasie rzeczywistym i są zawsze dostępne w momencie podejmowania decyzji.

Dostarczone narzędzia umożliwiają symulację różnorodnych działań, analizę ich przebiegu oraz skutków, co pozwala na lepsze planowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie.

Zalety i możliwości systemu ERP:

 • system wspiera wewnętrzne procesy produkcji i dystrybucji, kontakty z klientami, umożliwia sterowanie łańcuchami dostaw, dostarcza narzędzi do elektronicznej wymiany danych i prowadzenia e-biznesu,
 • w rękach sprawnej kadry zarządczej może stać się potężnym narzędziem do zwiększania efektywności działania całego przedsiębiorstwa i realizacji różnorodnych strategii biznesowych,
 • daje wgląd w aktualna sytuację finansową i strategiczną przedsiębiorstwa,
 • następuje udoskonalenie całego systemu informatycznego firmy – przyśpieszenie obiegu i poprawa jakości informacji,
 • wyklucza występowanie w systemie sprzecznych danych,
 • zwiększa konkurencyjności firmy,
 • usprawnia procesy zarządzania,
 • następuje uporządkowanie i kontrola nad procesem obiegu dokumentów w firmie,
 • doprowadza to do wprowadzenia większej dyscypliny w procesie obiegu dokumentów,
 • szybki dostęp do dokumentów,
 • likwidacja obiegu „papierowych dokumentów”,
 • kontrola terminów płatności od momentu wpływu dokumentu do firmy,
 • automatyczna archiwizacja,
 • akceptacja merytoryczna i księgowa dokumentu,
 • automatyzacja procesów kadrowo-płacowych takich jak naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z Urzędami, raportowanie, ewidencjonowanie i rozliczania czasu oraz kosztów pracy, etc.
 • możliwość rozbudowy produktów zgodnie z potrzebami (raporty, moduły),
 • umożliwia tworzenia wszelkich analiz biznesowych,
 • następuje znaczące obniżenie kosztów procesów kadrowo-płacowych,
 • daje możliwość planowania działań kadrowych (symulacja skutków rozwiązań),
 • wzrost wydajności i motywacji pracowników przez oszczędność ich czasu (np.: jednokrotne wprowadzanie danych), dostęp do najnowszej technologii,
 • system usprawnienia działania organizacji dzięki szybkiemu dostępowi do kompletnych i szczegółowych informacji, służących podejmowaniu decyzji, zarządzaniu zespołami ludzi,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa – ochrona przed dostępem osób niepowołanych, uszkodzeniami danych czy poprawności wykonywanych operacji przez Użytkownika,
 • otwartość na inne aplikacje – współpraca z m.in.: MS Office, programami branżowymi oraz systemami bankowości elektronicznej,
 • zgodność z obowiązującymi przepisami i światowymi standardami,
 • to inwestycja, która przynosi oszczędności czasu i nakładów.

  Szanse dla firmy wdrażającej system ERP: 

 • szybszy rozwój,
 • dokładniejsza informacja,
 • mniej pracochłonne zadania rutynowe,
 • oszczędności,
 • możliwość restrukturyzacji,
 • opis procesów,
 • bezpieczeństwo danych,
 • wzrost wydajności.